Giới


Người đăng: huynhlong0

Minh Kinh Kì = Tam Lưu

Ám Kinh Kì = Nhị Lưu

Hóa Kinh Kì = Nhất Lưu

Hậu Thiên = Hậu Thiên

Tiên Thiên = Tiên Thiên

Dung Thần Cảnh = Trúc Cơ

Dương Thần Cảnh = Kim Đan

Chân Vũ Cảnh = Nguyên Thần


Vạn Giới Chung Cực Phản Phái - Chương #3