Sói Thứ Phẩm


Người đăng: KennyNguyen

Nén nỗi thất vọng ta cố gắng cẩn thận tìm hiểu từng thông tin một...

Bộ phận tái tạo Năng lượng tổn hại 99%/ năng lượng hiện tại 0,045%./ tốc độ
tái tạo hiện tại 0,000000000000000000000001%/s

Phòng thủ tổn hại 30%

Khoang trang bị tổn hại 97%; Trang bị còn lại: Kính phân tích đa sụng 01
chiếc.

Hệ thống training lv 01: Không thể sử dụng/ lí do năng lượng dưới 7%

Hệ thống training lv 02: Không thể sử dụng/ lí do năng lượng dưới 18%

Hệ thống training lv 03: Không thể sử dụng/ lí do năng lượng dưới 37%

Hệ thống cải tạo sinh vật bậc 1: Không thể sử dụng lý do năng lượng


Kẻ Vong Mệnh - Chương #3